Klokkenluidersregeling

Naleving wet- en regelgeving als prioriteit

Waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden en misverstanden kunnen ontstaan, waarbij zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij de klokkenluiders beschermd moeten worden. Wij hebben hiervoor een formele klokkenluidersprocedure ingericht in navolging van de wet- en regelgeving. Deze kunt u vinden in v107112022 Procedure-Klokkenluidersregeling-AN

De directie van Audit Next B.V.

* Mevrouw Veenhuis is aangewezen als verantwoordelijke voor de kwaliteitsaspecten van de organisatie, en uit dien hoofde ook het 1e aanspreekpunt voor de behandeling van klachten.

https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/

Advanced Pricing Agreement at AuditNLNext

Contact us now for a free quote on your project